image.jpg

Derginin Adı: Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi
Cilt: 2023/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAS GÖRÜNÜM MEMNUNİYET DÜZEYLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining the Relationship between Muscle Appearance Satisfaction Levels, Participation Motivation in Physical Activity, and University Students
Makale Eklenme Tarihi: 5.07.2024
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin kas görünüm memnuniyet düzeyleri ile fiziksel aktiviteye katılım motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin fitness salonu üyeleri oluştururken, örneklem grubunu kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 194 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Kas Görünüm Memnuniyeti Ölçeği (KGMÖ)” ve “Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde gruplar arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla t-Testi ve ANOVA kullanılırken, değişkenlerin arasındaki ilişkilerin sınanması adına Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde KGMÖ ilişkin; cinsiyet, aktif olarak bir spor branşı ile ilgilenme ve katılımcıların kas kütlelerinden memnun olma durumlarına anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. FAKMÖ ilişkin; cinsiyet, aktif olarak bir spor branşı ile ilgilenme, katılımcıların kas kütlelerinden memnun olma durumları ve fitness yapma nedenlerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Haftalık ve günlük fitness salonunda vakit geçirme süresi ile KGMÖ ve FAKMÖ alt boyutları ve toplam puanları arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak; üniversite öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonları ile kas görünüm memnuniyetleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of the research is; The aim of this study is to examine the relationship between university students' muscular appearance satisfaction levels and their motivation to participate in physical activity. While the population of the research consists of the members of the fitness center of a state university, the sample group consists of 194 participants selected by the convenience sampling method. As a data collection tool; “Personal Information Form”, “Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS)” and “Motivation to Participate in Physical Activity Scale (MPPAS)” were used. While t-Test and ANOVA were used to analyze the differences between the groups in the analysis of the data obtained, Pearson Correlation analysis was used to test the relationships between the variables. As a result of the analyzes made, regarding MASS; It has been determined that there is a significant

PDF Formatında İndir

Download PDF