image.jpg

Derginin Adı: Journal of Curriculum and Educational Studies
Cilt: 2023/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Spor Bilimleri ile Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Leadership Characteristics of Students Studying in Sports Sciences and Classroom Teaching Departments
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2024
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Çalışmanın amacı sınıf öğretmenleri ile Spor Bilimleri Fakültesi’nde (SBF) eğitim gören öğrencilerin liderlik özelliklerinin farklı değişkenlerini tespit etmektir. Bu çalışmada nicel araştırma desenlerinden tarama, model olarak da kesitsel tarama kullanılmıştır. Çalışmada farklı illerden SBF (n:168) ve sınıf öğretmenliği bölümünden (n:153) toplam 321 öğrenciden çevrim içi ortamda veri toplanmıştır. Bu öğrencilerin liderlik özelliklerini belirlemede Bolman ve Deal tarafından geliştirilen ve Dereli tarafından Türkçeye uyarlanan “Liderlik Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS 18 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu için çarpıklık ve basıklık katsayıları kullanılmıştır. Betimsel istatistik yöntemlerinde frekans (f), yüzde (%), standart sapma (Ss), aritmetik ortalama (X) ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki t-testi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişki tek yönlü Anova testi ile belirlenmiş ve ardından Post hoc test olan tukey testi ile gruplar arasındaki farklar analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından öğrencilerin liderlik ölçeği toplam puan ve alt boyut puanlarının cinsiyet değişkenine göre kadınlarda, Özellikle rekreasyon bölümü olmak üzere beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi öğrencilerinin, daha önce liderlik ya da yöneticilik yapan, farklı kurslara katılan ve spor branşı olan öğrencilerin liderlik gelişim özelliklerinin daha çok ön planda olduğu görülürken, çocukların liderlik özelliklerinin gelişimlerinde anne ve baba eğitim durumlarının benzerlik gösterdiği gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The study aims to determine different variables of the leadership characteristics of classroom teachers and students studying at the Faculty of Sports Sciences(SBF). In this study, survey, one of the quantitative research designs, and cross-sectional survey was used as the model. In the study, data was collected online from a total of 321 students from SBF(n:168) and classroom teaching department(n:153) from different provinces. The "Leadership Orientation Scale" adapted into Turkish by Dereli was used to determine the leadership characteristics of students. The data obtained was evaluated statistically with the SPSS 18 program. In descriptive statistics methods, ttest of the relationship between independent variables were used. The relationship between the independent variables was determined by one-way ANOVA, the differences between the groups were analyzed with the Tukey, which is a post hoc. The leadership development characteristics of the students' leadership scale total score and sub-dimension scores according to gender variable are found in women, especially in the recreation department, physical education and sports teaching, coaching education students, students who have previously been leaders/managers, attended different courses and students who are sports branches. It has been observed that the educational status of parents is similar in the development of children's leadership qualities.

PDF Formatında İndir

Download PDF