image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2024/5
Sayı: 1
Makale Başlık: KİTÂBU ÂDÂBU’T-TÂLİBÎN’DE BİRLEŞİK FİİLLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.03.2024
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada Yusuf bin Sultanşah bin Muhammed el-Kastamonî tarafından H 900 (M 1495) yılında yazılan Kitâbu Âdâbu’t-Tâlibîn adlı eser, genel hatlarıyla tanıtılarak birleşik fiiller bakımından incelenecektir. Yazar hakkında birkaç kaynak dışında bilgi bulunmamaktadır. Eserin Vatikan Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi ve Sülaymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde olmak üzere üç nüshasına ulaşılmıştır. Eser dil özellikleri bakımından Klasik Osmanlı Türkçesi özelliklerini barındırmaktadır. Eserde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bununla birlikte eserde insanların fıkhî konuları okuyup anlayabilmesi için halk dilinde kullanılan birçok ifadeye, deyime ve kelimeye başvurulmuştur. Eserdeki birleşik fiiller genel hatları ile isim + fiil yapısında olanlar ve fiil + fiil yapısında olanlar olmak üzere iki ana başlıkta incelenmiştir. Fiil + fiil yapısında olan birleşik fiiller ise fiil + zarf-fiil + fiil, fiil + sıfat-fiil + fiil ve fiil + isim-fiil + fiil yapısında olmak üzere üç alt başlıkta incelenmiştir. İsim + fiil yapısındaki birleşik fiiller genelde yabancı kaynaklı kelimeleri fiilleştirmek için kullanılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF