image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 4
Makale Başlık: KARAKTER EĞİTİMİ YETKİNLİK İNANCI SKALASI’NIN (KEYİS) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 10.01.2024
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Karakter eğitimi konusunda öğretmenlerin rolü büyük önem taşımaktadır. Çünkü diğer eğitim-öğretim çalışmalarında olduğu gibi karakter eğitimini de öğretmenler gerçekleştirmektedir. Erken çocukluk eğitimi döneminde karakter eğitimi verecek olan okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimine yönelik yetkinlikleri ve bu yetkinliklere yönelik inançlarını belirleyerek geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayan ölçek geliştirmek ve literatüre kazandırmak bu çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde %95 güven aralığında örneklem hesabı yapılarak çalışmaya en az 233 okul öncesi öğretmenine ulaşılması amaçlanmış ve çalışmada 313 okul öncesi öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek okul öncesi öğretmenlerine uyarlanmış formu 21 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin iki faktörlü yapısına ait yapı geçerliliği ve uyum iyiliği indekslerini tespit edebilmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Önerilen modifikasyonlar yapılmadan önce elde edilen uyum indeksleri şöyledir: [CMIN/DF=2.014 (p=.000); GFI= 0.900; RMSEA=0.057; SRMR= 0.0554; CFI= 0.881] şeklinde elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayıları incelendiğinde Kişisel Öğretim Yeterliliği (KÖY) için .796; Genel Öğretim Yeterliliği (GÖY) için .723 ve ölçek geneli için .832 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin hem faktörler düzeyinde hem de genel olarak güvenilir ölçümler sağlayan bir ölçek olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF