image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 3
Makale Başlık: TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN TEMATİK VE METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THEMATIC AND METHODOLOGICAL EXAMINATION OF MASTER'S THESIS ON ASSESSMENT AND EVALUATION IN TURKISH EDUCATION AND TEACHING
Makale Eklenme Tarihi: 20.09.2023
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Eğitimde ölçme, kişinin yetkinlik derecesini sayısal terimlerle anlamak için kullanılan bir süreçtir. Değerlendirme, eğitimde öğrencinin öğrenme düzeyini belirlemek için yapılan bir işlemdir. Sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi, öğretmenlerin öğrencilerin ilerleme düzeylerini belirlemelerine ve eğitimin kalitesini artırmalarına yardımcı olur. Onun için eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenci performanslarının belirlenmesi ve eğitim sisteminin başarısının ölçülmesi için vazgeçilmez bir aşamadır. Bu çalışma, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi alanlarında yapılan yüksek lisans tezlerini analiz ederek, ölçme ve değerlendirme konusunda alanyazındaki mevcut durumu, tematik ve metodolojik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Türkçenin eğitim ve öğretimi alanında hazırlanmış yüksek lisans tezleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ulusal Tez Merkezinden temin edilen 18 yüksek lisans tezi yıllara, üniversitelere, konulara, anahtar sözcüklere, araştırma yöntemlerine, çalışma gruplarına, örneklem yöntemlerine, örneklem gruplarına, örneklem alınan eğitim kurumlarına, örneklem alınan coğrafi merkezlere, veri toplama araçlarına, veri analizi yöntemlerine ve veri analiz programlarına göre incelenmiştir. Çalışmada nitel veri analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan tematik ve metodolojik analiz neticesinde tespit edilen bulgular makalenin ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Assessment is a process used to understand a person's level of competence in numerical terms, while evaluation is a process used to determine a student's level of learning in education. A sound measurement and evaluation system helps teachers determine student progress and improve the quality of education. Thus, measurement and evaluation in education are essential stages for determining student performance and evaluating the success of the education system. This article examines the current literature thematically and methodologically related to measurement and evaluation by analyzing master's theses conducted in the fields of Turkish education, teaching Turkish as a foreign language, and teaching Turkish to Turkish children abroad. The document analysis method was used to analyze 18 master's theses obtained from the National Thesis Center of the Council of Higher Education, according to years, universities, topics, keywords, research methods, study groups, sampling methods, sample groups, educational institutions where the samples were taken, geographical locations where the samples were taken, data collection tools, data analysis methods, and data analysis programs. Qualitative data analysis was conducted using the content analysis method. The relevant sections of the article explain the findings identified through thematic and methodological analysis.

PDF Formatında İndir

Download PDF