image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 3
Makale Başlık: ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN YAZARLARININ BİYOGRAFİLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EXAMINATION OF TEACHERS' OPINIONS ON THE BIOGRAPHIES OF TEXTS IN SECONDARY EDUCATION TURKISH TEXTBOOKS
Makale Eklenme Tarihi: 20.09.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Eğitimin bütün kademelerinde kazanımlara ulaşabilmek için kullanılan en temel ve işlevsel materyallerin ders kitapları olduğu görülmektedir. Türkçe dersinde de öğrencilerin kazanımlara ulaşabilmelerini sağlamak için genellikle metinler ve metinlere bağlı etkinlikler kullanılmaktadır. Farklı metin türleriyle öğrenciler bilgi ve becerinin yanında kendi zihin dünyasını geliştiren yazarlarla da karşılaşır. Öğrencilerin okuduğu metnin yazarını biyografiler aracılığıyla tanıması onların hem metne hem de yazara karşı ilgisini arttırmaktadır. Bu çalışmada; ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan metin yazarları ve biyografileri belirlenmiş ve bu noktada biyografilerin öğrenci üzerindeki etkisi, niteliği ve kalıcılığı gibi problem durumları öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yönteminde olup yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle veriler toplanmış ve elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Ardından elde edilen sonuçlarla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak biyografilerin öğrencilere ilham kaynağı olabilecek nitelikte olduğu ve öğrencilerin okuduğu metne karşı ilgisini arttırarak metni kavramasına yardımcı olabileceği sonucuna varılmıştır. Böylece biyografi metinleri öğrencilerin gelişimi açısından önemli görülmüş olup biyografi metinlerinin kültürel ve edebî değerlerin öğrenciye kazandırılmasında önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: We see that textbooks are the most basic and functional materials used to achieve achievements at all levels of education. In Turkish lessons, texts and activities related to texts are generally used to enable students to reach their achievements. With different text types, students encounter writers who develop their mental world as well as knowledge and skills. The fact that students know the author of the text they read through biographies increases their interest in both the text and the author. The text writers and their biographies in the secondary school Turkish textbooks were determined, and at this point, the problem situations such as the effect, quality, and permanence of the biographies on the students were examined in line with the opinions of the teachers. The study is in the qualitative research model and the data were collected by the structured interview method and the content analysis of the obtained data was made. Afterward, a general evaluation was made of the results obtained, and it was concluded that the biographies could be a source of inspiration for the students and that they could help the students to comprehend the text by increasing their interest in the text they read. Thus, the biography texts were considered important for the development of the student and it was concluded that cultural and literary values played an important role in the acquisition of the student.

PDF Formatında İndir

Download PDF