image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 1
Makale Başlık: KÜÇÜK PRENS ADLI ESERİN DALE’NİN YAŞANTI KONİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.04.2023
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, dünyada önemli bir okur kitlesine sahip, etkileyiciliği ve öğreticiliği bakımından önemli bir eser olan Küçük Prens’i Edgar Dale´nin Yaşantı Konisi’nin basamaklarına göre incelemektir. Dale’nin Yaşantı Konisi öğretimi anlaşılır ve kalıcı hâle getirdiği için Küçük Prens’in incelenmesi eserin farklı boyutlarını ortaya koyması bakımından da önem taşımaktadır. Araştırma betimsel çalışma olarak kurgulanmış olup veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Belirlenen eserdeki ifadeler Edgar Dale´nin Yaşantı Konisi’nin basamakları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Araştırmada Küçük Prens’teki cümlelerle Yaşantı Konisi’nin basamakları sıklık durumlarına göre gruplandırılmıştır. Araştırmada Antoine de Saint-Exupéry`nin Küçük Prens adlı eserinde Edgar Dale´nin Yaşantı Konisi’nin sözel sembollerle edinilen yaşantılar (f=56), görsel sembollerle (f=35), geziler yoluyla (f=12), dramatizasyonla (f=12), model ve numunelerle (f=7) ve doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar (f=10) basamaklarına uygun içeriğe yer verildiği ancak radyo-plaklarla, hareketli resimlerle, televizyonla, sergiler yardımıyla ve gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar basamaklarına ise yer verilmediği görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar incelenen eserin Dale’nin yaşantı konisindeki basamakları genel olarak karşıladığı ve birçok basamağa uygun içerik sunduğunu göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF