image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2022/24
Sayı: 42
Makale Başlık: Arıcıların Finansal Okuryazarlık Düzeyi: Bingöl Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Financial Literacy Level of Beekeepers: The Case of Bingöl
Makale Eklenme Tarihi: 3.08.2022
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Bingöl’de arıcılık mesleği icra eden bireylerin temel finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda katılımcılara 1 Nisan-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplamda 260 anket uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda asıl mesleği arıcılık olmayan farklı mesleklere sahip katılımcıların, finansal okuryazarlığın alt boyutlarından olan TDEF, BBANK, V&M, FTAB, YATIRIM, BES, M&F gibi boyutlarda asıl mesleği arıcılık olan katılımcılardan daha fazla bilgi düzeyine sahip oldukları saptanmıştır. Bununla birlikte katılımcıların yaş ortalaması arttıkça TDEF, BBANK, V&M, FTAB, YATIRIM, BES, M&F gibi alt boyutlardaki temel bilgi düzeylerinde azalma görülmektedir. Ayrıca katılımcıların eğitim seviyesi arttıkça TDEF, BBANK, V&M, FTAB, YATIRIM, BES, M&F gibi boyutlarda daha fazla bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the financial literacy levels of the individuals who are working as a profession in Bingöl. For this purpose, a total of 260 questionnaires were applied to the participants between April 1 and May 1, 2020. The collected data were analyzed using the SPSS program. T-test and one-way analysis of variance (Anova) were used in the study. As a result of the study, it was determined that participants with different professions whose main profession is not beekeeping have a higher level of knowledge in dimensions such as TDEF, BBANK, V&M, FTAB, YATIRIM, BES, M&F which are sub-dimensions of financial literacy, than participants whose main profession is beekeeping. However, as the average age of the participants increases, there is a decrease in the basic knowledge levels in sub-dimensions such as TDEF, BBANK, V&M, FTAB, INVESTMENT, BES M&F. In addition, as the education level of the participants increased, it was determined that they had more knowledge in dimensions such as TDEF, BBANK, V&M, FTAB, YATIRIM, BES, M&F.

PDF Formatında İndir

Download PDF