image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Müdürlerinin Resmî Görev Tanımlarının Dışında Olduğunu Düşündükleri İşlere İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: School Administrators’ Views on Assignments Out of Their Job Definition
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek zorunda olmadıkları ancak yapmak zorunda olduklarını düşündükleri işleri ve bu türden işleri gerçekleştirmede başvurdukları yöntemleri belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş, çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ve buna bağlı olarak maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme teknikleri kullanılmıştır. Bu amaçla 2011-2012 öğretim yılında Ankara ve Sinop illerinde görev yapan 21 okul müdürü katılımcı olarak belirlenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri çözümleme tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Okul müdürlerinin resmî görevleri ve eğitim-öğretim faaliyetleri dışında birçok görevle ilgilendikleri, bu görevlerin uzun zaman aldığı, eleman eksikliği, uygulamalardaki yanlışlıklar ve yetersiz planlama gibi etkenlerin, bu işleri ortaya çıkaran nedenler arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği tekrar gözden geçirilerek genel ifadelerle yer alan müdürlerin görev tanımlarının daha açık hale getirilmesi, okullara gerekli finansman desteğinin sağlanması, geleceğe yönelik plan ve politikaların daha sistematik yürütülmesi önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to determine the assignments that school administrators did not actually have to perform according to regulations, but that they thought they must and the methods they applied to carry out such kind of assignments. The study was designed in qualitative method and maximum variation and criterion sampling as purposeful sampling methods were applied to determine the study group. Therefore a total of 21 school administrators employed in Ankara and Sinop provinces in 2011-2012 academic year participated in the study. A semi-structured interview form developed by researchers was used in the study. Descriptive analysis was performed to analyze the data. Results revealed that school administrators were busy with a lot of time-consuming assignments out of formal ones and educational activities and that such reasons as shortage of staff, mistakes in applications, insufficient planning caused these assignments came to appear. Finally it was possible to suggest that Regulation of Primary Education Institutions should be revised to make school administrators' job definitions become clearer, required financial support should be enabled to schools and plans and policies of future had better be maintained in a more systematic way.

PDF Formatında İndir

Download PDF