image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: 5E Öğrenme Modeli ve İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji Dersi Tutumuna Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of the 5E Learning Model and Cooperative Learning Method on Attitude toward Biology Lesson
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı; 5E öğrenme modeli ve iş birlikli öğrenme yöntemi kullanımının biyoloji dersi tutumuna etkilerini araştırmaktır. Ankara-Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 11. sınıftaki 93 fen grubu öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” ünitesi deney 1 grubunda 5E öğrenme modeli ile, deney 2 grubunda iş birlikli öğrenme yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Biyoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; biyoloji dersine karşı tutum açısından 5E öğrenme modeli ve iş birlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntem arasında yapılandırmacı yaklaşımlar lehinde anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.5E öğrenme modenin ise öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutum açısından en iyi yöntem olduğu saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to research the effect of the 5E learning model and cooperative learning method on attitude method biology lesson. In 2010-2011 school year 93 students who were in 3rd grade science field at Ankara Çankaya Milli Piyango Anadolu High School constituted the study group of the study. “Heredity, Genetic Engineering and Biotechnology” unit was studied by 5E learning model at 1st experimental group, by cooperative learning at 2nd experimental group and by traditional teaching method at control group. In the research, biology attitude scales are used. The following results were obtained from this study: There is a meaningful difference between 5E learning method and cooperative learning method with traditional learning. It has been proved that 5E learning method is the best education model in terms of the students’ attitudes towards the biology lessons.

PDF Formatında İndir

Download PDF