image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Views of Students about Value and Values Education within the Scope of Social Studies Course
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışma sosyal bilgiler dersi kapsamında 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşlerini betimlenme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda toplam 297 öğrencinin görüşü alınmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; öğrenciler, 18 farklı değer ile değeri tanımlamışlardır. Sevgi, saygı, aile, dostluk, para ve çalışkanlık en çok kullanılan değerler olurken, estetik, güvenirlik, kültürel miras ve inanç en az kullanılan değerler olmuştur. Sosyal bilgiler dersinde 28 adet değerin kazandırılması gerektiğini belirten öğrenciler bu değerlerin 22 farklı kategoride yer alan öğretim yolları ile öğretilebileceğini ifade etmişlerdir. Değer ifadesinden anladıklarını 23 farklı değerin resmini çizerek anlatmışlardır. Öğrencilerinin değerleri betimlemede, resim ve yazı ile betimleri arasında benzerlik ve farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to depict views of 4, 5, 6, and 7. class students about value and values education within the scope of social studies. Views of 297 students were obtained for this aim and data obtained were analyzed with content analysis. According to the findings; students defined value with 18 different values. While affection, respect, family, friendship, money and diligence were the most common values; aesthetic, reliability, cultural heritage and belief were the values which are used least. Students who stated that 28 values should be taught in the course of social studies said that these values can be taught through field teaching methods in 22 different categories. They depicted the thing they understand from the statement of value by drawing pictures of 23 different values. It was determined that there are similarities and differences between students' depiction with picture and writing.

PDF Formatında İndir

Download PDF