image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalarına İlişkin Yeterlik Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Preservice Biology Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Regarding the Application of Teaching Methods and Techniques
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 44
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamaları ile ilgili yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitimi Fakültesinde kayıtlı biyoloji öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Biyoloji Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .87 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPPS paket programında t- testi ve ANOVA ile analiz edilmiş; frekans, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir. Araştırma sonunda biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili yeterlik algı düzeylerinin ailede öğretmenlik durumu, bilgi düzeyi değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to determine preservice biology teachers’ self-efficacy beliefs regarding the application of teaching methods and techniques. The study was based on survey model. The participants were the preservice biology teachers enrolled in Gazi Faculty of Education and in the program of pedagogical competency at Gazi University. The efficacy scale of biology teaching methods and techniques, which was developed by the researchers, was used to collect data The Cronbach alpha value of the scale was determined as .87 The data collected were analyzed with SPSS using t-test, ANOVA and the values of frequency, mean, standard deviation were provided. The results revealed that preservice biology teachers’ self-efficacy beliefs regarding the teaching methods and techniques were differed significantly in accordance with variables such as whether there are any teachers in the family and their level of knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF