image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamların Yapılandırmacı Öğrenme Açısından Değerlendirilmesi (Bir Eğitim Fakültesi Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Assessment of Learning Environments of Pre-Service Teachers In Terms of Constructivist Approach (An Education Faculty Sample)
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda, onların öğrenim gördükleri öğrenme ortamlarını, yapılandırmacı öğrenme ortamlarının özelliklerini dikkate alarak değerlendirmektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmanın örneklemi “basit rastlanstısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” ile seçilmiş ve araştırma 2011–2012 akademik yılı bahar döneminde Türkiye’nin Batı Anadolu bölgesinde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 291 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Arkün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen “Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi ile veriler çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda, onların öğrenim gördükleri öğrenme ortamlarının, yapılandırmacı öğrenme ortamlarının özelliklerini taşıma veya bu özelliklere sahip olma noktasında önemli eksikliklerinin var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In line with candidate teachers’ opinions and by taking characteristics of constructivist learning into account the general objective of this research is to assess the environments where they receive education. In realization of the research survey method has been benefited from. Universe of the research has been constituted by candidate teachers who have been receiving education in spring semester of 2011-2012 academic year at the Education Faculty of a university in the Western Anatolia region of Turkey. In the research “simple random sampling method” has been selected as sampling method and the research has been carried out with 291 teacher candidates. Data of the research have been obtained by “Constructivist Learning Environment Assessment Scale” which was developed by Arkun and Askar (2010). Data is analyzed through frequency, percentage, mean average, standard deviation, independent samples t-test and one-way ANOVA analysis. As a result, in line with candidate teachers’ opinions it has been determined that learning environments where they receive education have important deficiencies at the point of carrying or having the characteristics of constructivist learning environment. Based on obtained results, several suggestions are made.

PDF Formatında İndir

Download PDF