image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Development of Environmental Problems Attitude Scale and Determination of Teacher Candidates’ Attitudes
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirleyebilmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmek ve fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın tutum ölçeği geliştirme aşamasında, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 4. sınıfa devam eden toplam 203 öğretmen adayı çalışma grubu olarak seçilmiştir. Araştırmanın diğer çalışma grubunu ise yine aynı yıl Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 3. sınıfta öğrenim gören toplam 93 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiş ve bu analizde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda geçerliği ve güvenirliği sağlanan 45 maddelik Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Daha sonra hazırlanan ölçek fen bilgisi öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının tutumlarının ölçekte bulunan maddelere göre değişiklik gösterdiği ve tutumların orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to develop a valid and reliable attitude scale to determine the attitudes of teacher candidates towards environmental problems and to reveal attitudes of science teacher candidates towards environmental problems. Survey method was used in this study. In attitude scale development phase of the study, 203 teacher candidates who were seniors in Science Education Department of Gazi Education Faculty in 2009-2010 academic year in spring semester were selected as working group. The other working group of the study was conducted with 93 teacher candidates who were in the 3rd class, in Science Education Department of Gazi Education Faculty in the same year. The data were analyzed with SPSS 15 package program and descriptive statistical techniques were used in this analysis. 45-items Environmental Problems Attitude Scale which was provided validity and reliability was developed as a result of the study. Then, prepared scale was applied the science teacher candidates. Finally, attitudes of teacher candidates towards environmental problems showed differences according to scale items and attitudes towards environmental problems were middle level.

PDF Formatında İndir

Download PDF