image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Development of "Self Efficacy Scale for Environmental Education": A Study of Validity and Reliability
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmada çevre eğitimine yönelik bir Öz-yeterlik Ölçeği geliştirilmiş ve geçerlik, güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara ilindeki 17 ortaöğretim ve 27 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 105 biyoloji ve fen ve teknoloji dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 67,04’ünü açıklayan, 24 madde ve 2 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0,97 olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the Environmental Education Self-Efficacy Scale was developed and its validity and reliability analyses were done. The sample of study consists of 105 biology, science and technology courses' teachers from 17 secondary schools and 27 primary schools in Ankara. As a result of factor analysis, two factors have emerged consist of 24 items and account for the 67.04 % of the total variance. The internal consistency reliability coefficient, Cronbach Alpha reliability coefficients was found .97.

PDF Formatında İndir

Download PDF