image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Pre-service Teachers’ Social Entrepreneurship Qualifications Scale: Validity and Reliability Study
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 323 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin üç faktörden oluştuğunu göstermiştir Üç faktörün açıkladığı toplam varyans %41 olarak saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, üç faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Sonuçlar, Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği’nden elde edilen puanların güvenilirliği ve geçerliği hakkında kanıtlar sağlamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to develop a scale which measures pre-service teachers’ social entrepreneurial characteristics. Study group of this research consists of 323 pre-service teachers who study Educational Sciences in Kocaeli University. Results of exploratory factor analyses demonstrated that this scale yielded 3 factors. For three factors, total variance explained reaches 41%. The results of CFA verifies the three-factored structure. Results provide evidence about the reliability and validity of the scores which are obtained from Entrepreneurship Characteristics of Pre-service Teachers Scale.

PDF Formatında İndir

Download PDF