image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Tartışmacı Yazma Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Yazma Kaygılarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Argumentative Writing Instruction on Critical Thinking Tendency and Writing Anxiety of Pre-Service Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu araştırmada tartışmacı yazma eğitiminin sınıf öğretmenliği programı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yazma kaygıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma tek grup öntest-sontest modeline göre desenlenmiş zayıf deneysel türde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ). Sınıf Öğretmenliği programına kayıtlı ve Türkçe öğretimi dersi alan 63 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılara 6 haftalık tartışmacı yazma eğitimi programı uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Yazma Kaygısı Ölçeği vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırma sonunda eleştirel yazma eğitimi programına katılan öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinde anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to investigate the effect of argumentative writing instruction on critical thinking tendency and writing anxiety of pre-service classroom teachers. The study is a type of weak experimental research based on one group pre-test/post-test design. The participants of the study include 63 undergraduate students of classroom teaching who have been enrolled in the class of Teaching Turkish at AIBU during 20120-2013 academic year. Of the participants, 84% are females and 16% are males. Two different instruments, Critical Thinking Tendency Scale and Writing Anxiety Scale, were used to collect the data of the study. The results indicated that the training on argumentative writing that pre-service teachers were exposed to had a positive effect on their critical thinking tendency.

PDF Formatında İndir

Download PDF