image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Coğrafya Alan Standartlarının Belirlenmesi: Delphi Tekniği Uygulaması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Defining Social Studies Teacher Education Geography Standards: An Implication of Delphi Technique
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenliği programından mezun olan öğretmen adaylarının coğrafya alan yeterliklerinin ne olması gerektiğine cevap aranmıştır. 2009 yılında yürütülen bu araştırmada belirlenen amaca ulaşmak için delphi tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte konuyla ilgili alan uzmanlarına ardışık anketler uygulanarak ortak bir görüş üzerinde uzlaşılmaya çalışılır. Bu araştırmada da sosyal bilgiler öğretmenliği için coğrafya alan yeterliklerinin Delphi tekniği ile nasıl belirlendiği aşama aşama anlatılmıştır. Bu çalışma için öncelikle ülkemizde 1998 ve 2006 yılı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı’nda yer alan Coğrafya derslerinin kur tanımları ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı (2005) ve Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi’nin belirlediği coğrafya standartları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu oluşturulan bilgi formu 22 farklı üniversitede Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında görev alan 70 akademisyene ulaştırılmıştır. Bu katılımcılardan geri bildirim alınan 35 anket analiz edilerek 2. anket formu oluşturulmuş ve tekrar katılımcılara gönderilmiştir. İkinci tur sonucunda anket maddelerinde uzlaşmanın sağlandığı tespit edilmiş ve sonuçlar ortaya konulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this research, we have tried to find out what pre-service teachers’ geography competences are required who were graduated from social science teaching program. Delphi technique was used in order to reach to the defined aim. In this technique we try to come to an agreement on a common opinion by implementing consecutive questionnaires to the related area experts. In this research how geography area competence for social studies teaching is defined by Delphi technique is explained step by step. For this research, initially rate definition of Geography courses that included in 1998 and 2006 years Social Studies Teaching Program and Primary Social Studies Teaching Curriculum (2005) and American Social Studies National Council’s geography standards were examined. Info form created after these examinations were reached to 70 academicians who are studying at Geography, Geography Teaching and Social Studies Teaching Programs in 22 different universities. After getting feedbacks from these participants, 2nd questionnaire form was created by analyzing 35 questionnaires and sent back to the participants. After the second round it was defined that agreement on questionnaire items were provided and results were presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF