image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Influence of Students’ Perceptions toward Quality of School Life on Their School Engagement
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 18
Makale Özeti: Bu araştırmada lise öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algıları ile okul bağlılıkları arasındaki ilişki yapısı incelenmiştir. Araştırmanın evreni, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Çankırı ili merkez ilçesine bağlı 10 lisede öğrenim gören toplam 5814 kişilik öğrenciden oluşmaktadır. Ancak evrenin tümüne ulaşılmasının mümkün olmaması nedeniyle araştırma, evren çekilen 410 öğrenciden oluşan örneklem üzerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda katılımcılara ‘Okul Bağlılığı Ölçeği’ ile ‘Okul Yaşamının Niteliği Ölçeği’ uygulanmıştır. Araştırma verileri aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans, korelasyon ve çok değişkenli regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada katılımcıların okul bağlılık düzeyleri ile okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının orta düzeyde gerçekleştiği saptanmıştır. Ayrıca okul yaşamının niteliği ile okula bağlılık arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada son olarak okul yaşamı niteliğine ilişkin alt-boyutların, okul bağlılığının anlamlı birer yordayıcısı oldukları da belirlenmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının, okula bağlanmaları bakımından önemli bir etmen olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The present study investigates the relationship between students’ perceptions towards the quality of school life and their school engagement. The population of the study consisted of 5814 students from ten schools which are located in central districts of the province of Çankırı in academic year of 2011-2012. However, for it was impossible to reach the population, the study was conducted on the sample which was composed of 410 students. Participants filled in the ‘Scale for School Engagement’ and ‘Scale for Quality of School Life’. Data were analyzed with arithmetical mean, standard deviation, percentage, frequency, correlation and regression techniques. At the end, it was seen that participants’ opinions on school engagement and the quality of school life was in medium level. In addition, it was understood that there was a significant relationship between school engagement and the quality of school life. It was also found that the quality of school life was a significant predictor of school engagement. Based on these findings it was concluded that the quality of school life is a vitally important factor for the students to engage their schools.

PDF Formatında İndir

Download PDF