image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Güç Kaynakları ile Öğretmen Adaylarının Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki: İç Motivasyonun Aracılık Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship between the Power Sources of the Lectures and the Organizational Identification of the Prospective Teachers: The Mediator Role of the Intrinsic Motivation
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretim elemanlarının kullandıkları güç kaynaklarının, öğretmen adaylarında iç motivasyon ve örgütsel özdeşleşmenin yordayıcısı olup olmadığını belirlemektir. Veriler Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde okuyan 720 öğretmen adayına uygulanan anketler sonucunda elde edilmiştir. Araştırmada Öğretim Elemanı Güç Kullanımı Ölçeği, İç Motivasyon Ölçeği ve Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar kullanılan güç kaynaklarının bazı boyutlarının iç motivasyon ve örgütsel özdeşleşme ile ve iç motivasyonun ise örgütsel özdeşleşme ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Yine sonuçlar, iç motivasyonun, kullanılan güç kaynaklarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to determine whether power sources used by the lectures are predictors of intrinsic motivation and organizational identification of prospective teachers. Data was collected with the help of a survey conducted on 720 prospective teachers, studying at Gazi University. In this research, the data was collected by using a “Lectures Power Use Scale, a” Intrinsic Motivation” and a “Organizational Identification Scale”. In the analyses of the data, mean, standard deviation, Pearson Moments Product Correlation Coefficient and Regression Analysis were used. The results indicated a significant positive relation between some dimensions of power sources and intrinsic motivation and organizational identification, in addition between intrinsic motivation and organizational identification. Results also indicate that intrinsic motivation has a mediator role in power sources effects on organizational identification.

PDF Formatında İndir

Download PDF