image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 3
Makale Başlık: İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Problems of Information Technology Teachers in Primary Schools, Reasons and Solutions of These Problems
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bilişim teknolojileri dersi kapsamında karşılaştıkları kişisel-mesleki, öğretim, teknik, okul kültürü ve yönetim alanları ile ilgili sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve çözümlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmaya 15 ilköğretim bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen, dört boyut ve toplam 24 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmaya katılanlar öğretmenler, karşılaştıkları sorunların temel nedenlerini dersin programdaki yeri ve yapısı, sınıf ortamı ve donanım eksikliği, sınıf mevcutları, bilişim teknolojileri öğretmenliği görev tanımının net olmaması ile okul yönetimi, diğer öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından yanlış algılanmaları olarak belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study is to reveal information technologies teachers’ problems with the areas of personal-professional, teaching, technical, school management and culture, and also the reasons of their problems and their solutions to deal with these problem. This qualitative study was carried out with 15 primary school information technologies teachers. The semi structured interview schedule developed by the researcher was used for data collection. Data collected by audio recording were subjected to content analysis. The basic reasons of problems are place and structure of the lesson in the curriculum, classroom environment, lack of hardware, number of students in the classroom, lack of a clear job definition, and misperceptions by the school management, other teachers, students and parents.

PDF Formatında İndir

Download PDF