image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/2
Sayı: 1
Makale Başlık: ETHNIC MOTIF IN MODERN EDUCATION: ETHNOPEDAGOGY
Makale Alternatif Dilde Başlık: MODERN EĞİTİMDE ETNİK MOTİF: ETNOPEDAGOJİ
Makale Eklenme Tarihi: 29.03.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: The study examines the problem of ethnic identity formation faced by the modern education system considering the concept of ethnopedagogy. The research aims to draw the theoretical framework of ethnopedagogy discipline by using document analysis and concept analysis techniques. In the process of socio-cultural education, a multicultural education field can be formed by researching the knowledge and understanding of the traditional human upbringing cultures of ethnic groups and communities. This new case reveals the importance of ethnopedagogy, which is a branch of modern education. Ethnopedagogy is defined as the discipline of systematizing, analyzing, and generalizing the educational experiences of certain ethnic groups and their pedagogical traditions in the field of education and training. Ethnopedagogy aims to reveal the ideal person desired by the public by using the resources of folk pedagogy. In this respect, ethnopedagogy acts as a bridge between the past values of a nation and modern education.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada modern eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı etnik kimlik oluşumu sorunu etnopedagoji kavramı altında incelenmiştir. Araştırmada döküman incelemesi ve kavram analizi tekniklerinden yararlanılarak etnopedagoji biliminin teorik çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır. Sosyo-kültürel eğitim sürecinde çok kültürlü eğitim alanının oluşturulması etnik grupların ve halkların geleneksel insan yetiştirme kültürlerinin bilgisi ve anlayışının araştırılmasıyla elde edilebilir. Bu yeni durum ise modern eğitimin bir dalı olan Etnopedagojinin önemini ortaya koymaktadır. Etnopedagoji belirli etnik grupların eğitim deneyimlerini, eğitim ve öğretim alanındaki pedagojik geleneklerini sistemleştiren, analiz eden ve genelleştiren bir bilim dalıdır. Etnopedagoji, kültürleri koruma ve geliştirme işlevi yanında, toplum bireylerinin de kendi kültürleri temelinde yetişmelerini, milli kimliğe sahip olmalarını, farklı kültürlere karşı anlayış ve hoşgörü geliştirmelerini sağlamaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF