image.jpg

Derginin Adı: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cilt: 2020/6
Sayı: 4
Makale Başlık: NECÂTÎ BEY’İN “OLMIŞ” REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: COMMENTARY OF GHAZAL RHYMED “OLMIŞ”OF NECÂTÎ BEY
Makale Eklenme Tarihi: 6.3.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Necâtî Bey, klasik Türk edebiyatının kurucu şairleri arasında yer alır. Şairin günümüze ulaşan tek eseri Türkçe Dîvân'ıdır. Bu çalışmanın alanını, divanında yer alan “olmış” redifli gazelinin şerhi oluşturmaktadır. Gazel, klasik Türk şiirinin ana konularından biri olan aşk kavramı etrafında şekillenmiştir. Gazel şerh edilirken öncelikle şairin söyledikleri kendi diliyle nesre çevrilerek tekrar edilmiş ve buna uygun olarak diliçi çevirisi yapılmıştır. Metinler arası ilişkilerden yardım alınarak Necâtî Bey ve diğer divan şairlerinin kelime ve beyitlere yüklediği anlamlar araştırılmış, sonrasında şairin gazele yansıyan duygu, düşünce ve hayal dünyası divan şairlerinin ortak değerler sistemi üzerinden yorumlanmaya çalışılmıştır. Yorum aşamasında her beyit ayrı ayrı ele alınarak açıklamalar günümüz okuru tarafından anlaşılabilir şekilde takdim edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Necâtî Bey is among the founder poets of classicalTurkish literature. The only work of the poet to date is the Turkish Dîvân. The field of this work is the commentary of ghazal w rhymed the “olmış” that exists in his divan. Ghazel is formed around the concept of love, which is one of the main subjects of classical Turkish poetry. While the ghazal was being interpreted, first of all, the words of the poet were translated into prose in his own language and then transdialected accordingly. The meanings that Necâtî Bey and other divan poets put on words and couplets were investigated with the help of intertextualrelations and then it was tried to be interpreted through the common values system of divan poets in the world of emotions, thoughts and dreams reflected in the ghazal. During the interpretation phase each couplet was dealt with separately and the explanations were presented comprehensively in order to be understood by today'sreader.

PDF Formatında İndir

Download PDF