image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 3
Makale Başlık: HÂCE MUHAMMED LUTFİ’NİN HULÂSATÜ’L- HAKAYIK ADLI ESERİNDE YER ALAN “HAZER KIL KIRMA KALBİN KİMSENİN CÂNINI İNCİTME” ŞİİRİNDEKİ DEĞERLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: VALUES IN HÂCE MUHAMMED LUTFİ’ POEM TITLED “HAZER KIL KIRMA KALBİN KİMSENİN CANINI İNCİTME” IN HIS WORK NAMED HULÂSATÜ’L HAKAYIK
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü olarak tanımlanan değer kavramı günümüzde birçok alanda kullanıldığı gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Bu araştırma ile Muhammed Lutfî’nin Hulâsatü’l- Hakayık adlı eserinde yer alan “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme” adlı şiirdeki eğitsel değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma deseni ile hazırlanan bu araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları araştırmacı tarafından yapılan araştırmada toplanan verilerden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Muhammed Lutfî’nin eserleri incelendiğinde, eserlerinin birçok değer unsuru barındırdığı görülmektedir. Muhammed Lutfî’nin eserlerinde en çok “alçakgönüllülük”, “kişilik sahibi olma” ve “sevgi” değeri görüldüğü belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The concept of value, which is defined as the whole of material and spiritual elements that includes the social, cultural, economic, and scientific values of a nation, is used in many fields today as well as in the field of education. With this research, it is aimed to examine the educational values in the poem named “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânını İncitme”, which is included in Muhammed Lutfi's work named Hulâsatü’l- Hakayık. In this study, which was prepared as a qualitative research design, the data was collected by document analysis. Content analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used to evaluate the data. The findings of the research were created based on the data collected in the research conducted by the researcher. When Muhammed Lutfi's works are examined, it is seen that they contain many value elements. It has been determined that the values of "humility", "having personality" and "love" are seen the most in the works of Muhammed Lutfi.

PDF Formatında İndir

Download PDF