image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FORMASYON EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EVALUATION OF THE PROBLEMS OF FORMATION TRAINING OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE WITHIN THE FRAMEWORK OF STUDENTS’ OPINIONS
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Türk dili ve edebiyatı formasyon eğitiminde yaşanan sorunları öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırma nitel yönteme göre desenlenmiştir ve durum çalışması türündedir. Araştırma kapsamında Türk dili ve edebiyatı formasyon öğrencilerinin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile alınmıştır. Araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Yapılan araştırmaya göre araştırmaya katılan Türk dili ve edebiyatı formasyon öğrencilerinden elde edilen kodlara göre öğrenciler formasyon programını gerekli görmüştür. Öğrenciler öğretim elemanından kaynaklı sorunları “Ders işleme yaklaşımı”, “Öğrenciye olumsuz yaklaşım”, “Sınıf yönetimi eksikliği” ve “Dersi önemsememe” şeklinde belirtmiştir. Türk dili ve edebiyatı formasyon öğrencileri sınıf ortamından kaynaklı sorunları “kalabalık sınıflar” ve “Sınıfların temiz olmaması” olarak belirtmiştir. Türk dili ve edebiyatı formasyon öğrencileri idareden kaynaklı sorunları “Lisans sınavlarının formasyon eğitimiyle çakışması”, “Ders saatleri” ve “Formasyon sınavlarının aynı anda yapılması” şeklinde sıralamıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler formasyon programı sayesinde öğretmenlik mesleğine yönelik deneyim kazandıklarını ifade etmişlerdir. Ancak öğrencilerin bir kısmı öğretim elemanlarıyla sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Öğrenciler özellikle öğretim elemanının ders işleme yaklaşımıyla ve kendilerine olumsuz yaklaşımıyla ilgili sorunlarının olduğunu bildirmiştir. Bunun yanında Türk dili ve edebiyatı formasyon öğrencileri kalabalık sınıflar, lisans sınavlarının formasyon eğitimiyle çakışması, derslerin erken başlayıp geç bitmesi gibi sorunlarının olduğunu ifade etmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to evaluate the problems of formation training of Turkish language and literature within the scope of the opinions of the students. The research is a case study and has been conducted in accordance with qualitative research method. The opinions of the students have been collected by means of semi-structured interview forms within the context of the study. Convenient sampling method has been used in the study. According to the research, the majority of the students taking the formation training on Turkish Language and Literature found the formation program necessary. The problems that the students originated from the instructor are stated as “Course preparation approach”, “Student negative approach”, “Classroom management incompleteness” and “Do not care about the course”. The students stated that the problems originating from the classroom environment are “crowded classes” and “The lack of clean class” .The problems that the students originated from the administration are stated as “Conflict of license exams with formation training”, “Lesson hours” and “Formation exams made at the same time”. At the end of the study, the students stated that they have gained experience in terms of teaching profession due to the formation program. However, some of the students indicated that they have faced problems with instructors. The students expressed that there were particularly problems with teaching method and the unfavorable attitudes of the instructors. In addition, the students taking formation training on Turkish Language and Literature highlighted that crowded classrooms, overlapping of undergraduate exams and formation training and early start and late finish of the classes are among the problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF