image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR?
Makale Alternatif Dilde Başlık: WHERE DOES THE VERB YORI- (…> YÜRÜ-) COME FROM?
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Türkçenin bugün en çok kullanılan sözcüklerinden biri olan yürü- eyleminin bilinen en eski kullanımı yorı- şeklindedir. Yorı- eyleminin hem tarihî Türk lehçelerinde hem Türkiye Türkçesinde hem de yaşayan Türk lehçe ve ağızlarında yorı-, yörö-, yörü-, yöri-, yöre-, yürü-, yeri-, jürü-, jeri-, cürü-, ceri-, yor-, yör-, yur-, yür-, cür-, jür-… şekillerinde kullanıldığı bilinmektedir. Yorı- >...> yürü- eyleminin kökeni hakkında da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Yorı- eylemi, bu eylemi oluşturan ve bu eylemden türetilmiş sözcükler Türkçenin kendi söz varlığına aittir; bu sözcükler bir başka dilden alıntı veya ödünçleme değildir. Yorı- eylemi, esas itibarıyla ٭yo- eylem kökü; /-r+/ eylemden ad yapım eki ve /+I-/ addan eylem yapım ekinden oluşmaktadır. Bu makalede yorı- >...> yürü- eyleminin yapısı ve kökeni hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The oldest known use of yorı-, which is one of the most used words of Turkish today, is yürü-. It is known that verb yorı- is used both in historical Turkish dialects, in Turkish and living Turkish dialects and regional dialects in the form of yorı-, yörö-, yörü-, yöri-, yöre-, yürü-, yeri-, jürü-, jeri-, cürü-, ceri-, yor-, yör-, yur-, yür-, cür-, jür-… There are also different opinions about the origin of the verb yorı- >...> yürü-. The verb yorı-, the words that make up this derivative and derived from this verb, belong to the own vocabulary of Turkish. These words are not loaned from any other language. The verb yorı- consists of ٭yo- verb root, /-r+/ verb to noun derivational suffix and /+I-/ noun to verb derivational suffix. This article provides detailed information about the structure and origin of the verb yorı- >...> yürü-.

PDF Formatında İndir

Download PDF