image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction with Life and Body Image Perception in Weightlifters
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma yarışmacı olarak müsabakalara katılan haltercilerin benlik saygıları ile yaşam doyum ve vücut algıları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla Çorum’da yapılan halter şampiyonasına katılan sporcular çalışma grubu olarak ele alınmıştır. 106 erkek ve 54 bayan olmak üzere toplam 160 sporcu ile sınırlı olan örneklem grubuna araştırmanın amaçları doğrultusunda anket uygulaması yapılmıştır. Örneklem grubunun benlik saygılarını belirlemek amacı ile Rosenberg benlik saygısı ölçeği, Vücut benlik algıları vücut algısı ölçeği ve yaşam doyumları yaşam doyum ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak haltercilerin benlik saygıları ile yaşam doyum puanları ve vücut memnuniyeti puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde doğrusal ve düşük düzeyde (r= .181; p<0.05), (r= .214; p<0.05) bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların yaşam doyumları ile vücut memnuniyetleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre örneklem grubundaki haltercilerin benlik saygılarının arttıkça yaşam doyumlarının yükseldiği ve vücut algılarının pozitif yönde geliştiği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The present research aimed to evaluate the correlation between self esteem and satisfaction with life and body self perception of the athletes who participated in the competitions. Therefore, athletes who participated in Weight Lifting Championship held in Çorum were analyzed as the research group. The sample was consisted of 160 athletes questionnaires were administered to this limited sample group in accordance with the research aims. Rosenberg’s Self Esteem Scale was used in order to determine the self esteem, Body Image Scale was assessed using in order to determine body image perception and The Satisfaction with Life Scale was used in order to determine satisfaction with life of the sample group. As a result, it was found out that there was statistically significant, positive, linear and low level of correlation between self esteem and satisfaction with life scores of the athletes (r= .181; p<0.05), (r= .214; p<0.05). However, there was not significant correlation between satisfaction with life and satisfaction with body. As a conclusion, it may be suggested that as participant athletes’ self esteem increases so does their satisfaction with life and their perception about body images improves

PDF Formatında İndir

Download PDF