image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Development of an Altitude Scale for the Training of Individuals with Disabilities
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı engelli bireylerin eğitilmesine ilişkin tutumların belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek elde etmektir. Ölçek geliştirme çalışması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 150 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışması sonrasında 20 maddeye indirgenen ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.89’dur. Yapı geçerliği için başvurulan KMO Barlett katsayısı 0.79 olarak saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin beş faktörde toplandığı ve belirlenen faktörlerin varyansın (% 61,78)’ini açıkladığı saptanmıştır. Elde edilen bulgulara dayanarak yapı geçerliliğine sahip, 20 madde ve 5 faktörlü yapıya sahip bir ölçek oluşturulmuştur. Geliştirilen ölçek alanda yürütülecek araştırmarda ve engelli bireylerin eğitim gördüğü kurumlarda hizmet verecek personelin belirlenmesinde fikir vermesi açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to develop a valid and reliable scale that is to be used for measuring the attitudes toward the raining of people with disabilities. It was carried out with 150 participants studying in the Faculty of Education at Abant Izzet Baysal University. Cronbach's Alpha reliability coefficient of the scale, reduced to 20 items after the reliability study, is 0.89. Barlett KMO coefficient for its construct validity was found to be 0.79. After the factor analysis, it was confirmed that the factors of the scale were grouped into five and the variance of the each defined factor was 61.78%. Based on the findings, 20-item scale with five-factor structure having the construct validity was developed. It is considered that this scale will be beneficial both for the research conducted in the field and for having a general idea about determining the specifications of the staff serving for the educational institutions in which people with disabilities are trained.

PDF Formatında İndir

Download PDF