image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknogerçekçiliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of Preservice Information Technology Teachers’ Technorealism in Terms of Different Variables
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknogerçekçilik düzeylerini sınıf, cinsiyet ve teknoloji kullanım yeterlikleri açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından 3 bölüm ve 23 maddeden oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Geliştirilen anket formu Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim gören 120 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Tek yönlü ANOVA, bağımsız iki örneklem t-testi ve betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarakBilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknolojiye karşı iyimserlik düzeylerinin yüksek olduğu ancak teknogerçekçilik düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bununla birlikte erkek öğretmen adaylarının teknolojiye karşı bayan öğretmen adaylarından daha gerçekçi oldukları görülmüştür. Araştırma sonucunda Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknogerçekçilik düzeyleri açısından uygulamaya dönük ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to determine the status of preservice IT teachers' technorealism in respect to class, gender and technology using the competencies. For the purpose of study, researchers developed a questionnaire consisting of three section and 23 items. The questionnaire was developed at Anadolu University, Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technology with 120 IT preservice teachers at 2010-2011 academic year. One-way ANOVA, independent sample t-test and descriptive statistics were used in analysis of the data obtained in this study. Research results show that IT preservice teachers have high levels of optimism against technology, but have low levels of technorealism. However, it has been found that male preservice IT teachers are more technorealis than female preservice teachers. As a result, based on preservice teachers' levels of technorealism, some practical implications and recommendations for future research are presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF