image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji
Makale Alternatif Dilde Başlık: Pre-Service Science Teachers' Perspective about Nuclear Energy
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı; Erciyes Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfında okuyan öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için görüşme türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Erciyes ve Ahi Evran Üniversitelerinin eğitim fakültelerinde 3. sınıfta öğrenim gören 10 Fen ve Teknoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının nükleer enerji ile ilgili düşüncelerini öğrenmek adına araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Adaylar nükleer santraller ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını ve çevreye zararlı maddelerin yayıldığını ayrıca ileriye dönük olarak gerekli önlemler alınmadığı takdirde nükleer atıkların yer altı sularına karışacağını ve nükleer santral kazalarında radyoaktif maddelerin sızacağını düşünmektedir. Bu çalışma ile ilgili olarak ilgi çekici başka bir sonuç ise öğretmen adayları nükleer santrallerin yaydıkları radyoaktif atıkların canlılar için tehlike arz ettiğini ve bölgede yaşayan bebek ve çocuklarda kanserlere sebep olduğunu düşünmektedirler.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate what pre-service science teachers who are juniors think about benefits and risks of nuclear energy. In this research, as research model, qualitative research method was applied. In order to obtain qualitative data, semi-structured interview technique which is a kind of interview was used. So as to collect qualitative data, 7 open-ended questions and to elaborate under these questions some questions were asked to pre-service teachers. 6 pre-service teachers from Ahi Evran University and 4 pre-service teachers from Erciyes University were contacted. When the results are examined, they think that there is no enough measure and nuclear power plants spread toxic substance over environment. Additionally, in the future if precautions are not taken, they believe nuclear waste and radioactive substances may leak out groundwater or environment on possible nuclear accidents. There is another case of interest in relation to work, pre-service teachers suppose that power plants which emit radioactive waste pose a danger to living organisms and cause cancers in infants and children living in the area.

PDF Formatında İndir

Download PDF