image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/21
Sayı: 4
Makale Başlık: Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Tam Saatleri Ayırt Etme Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effectiveness of Direct Instruction Model on Teaching Identification of Full Hours to Students with Intellectual Disabilities
Makale Eklenme Tarihi: 5.12.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Doğrudan Öğretim modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin tam saatleri ayırt etme becerisi üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın bağımsız değişkeni, kural ilişkisi öğretimi, bağımlı değişkeni ise, tam saat örneklerini diğer saat örneklerinden ayırt etmeye ilişkin doğru cevap yüzdesidir. Tek-denekli deneysel desenlerden denekler arası çoklu yoklama modeli ile yürütülen çalışmaya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan üç ilkokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın bulguları, Doğrudan Öğretim Modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin tam saatleri ayırt etme becerisini edinmelerinde, öğretim sona erdikten sonra edindikleri beceriyi sürdürmelerinde ve farklı materyallere genellemelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış, uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to examine the effectiveness of direct instruction model on teaching identification of full hours to students with intellectual disabilities. Three elementary school students with mild intellectual disabilities participated in this study. Multiple probe across participants model was utilized. The findings of the study showed that the teaching rule relationship that was based on the Direct Instruction Model to students with mild intellectual disabilities was effective on their acquisition of identifying full hours, maintaining these skills after the instruction, and generalizing to different materials. The findings of the study were discussed in line with the related literature. The suggestions for the implementation and future research were provided.

PDF Formatında İndir

Download PDF