image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Drama Yöntemi Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of The Qualifications of Pre-School Teachers About Drama in Education
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 24
Makale Özeti: Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemi yeterliliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü‟nde görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemine yönelik yeterlikleri var olduğu biçimiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel (2008) tarafından geliştirilen “Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümü ve yorumu için SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerin “Dramayı Planlama Yeterliği” boyutunda kendilerini ara sıra yeterli görürken; “Dramayı Gerçekleştirme Yeterliği” boyutunda, “Dramayı Değerlendirme Yeterliği” boyutunda ve “Drama Genel Yeterliği” olan ölçeğin genelinde kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri ve okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine ilişkin olarak drama yöntemi yeterliliklerinin farklılaştığı bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to evaluate the qualifications of pre-school teachers about drama in education. The sample of this study is the teachers who are working at KırĢehir National Education Directorate. In that study, it is tried to reach the data that teachers working at pre-schools have the qualifications about drama method. The data collection tool of this study is “Teacher as a Drama Leader and Scale of Sufficiency of Educational Drama Application” developed by Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel (2008). To analyze and evaluate of the collected data, SPSS 15. 00 program was used. At the end of the study, it was found that pre-school teachers sometimes regarded themselves as qualified about “Planning Drama”, they many times thought themselves as qualified about “Practicing Drama”, “Evaluating Drama” and “General Drama” and finally it was reached that the qualifications of pre- school teachers on drama were changed according to their professional seniority.

PDF Formatında İndir

Download PDF