image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Görsel Okuryazarlık Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Yaklaşımlarına Etkisi: Gazi Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Visual Literacy Education on the Problem Solving Approaches of Teacher Trainees
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışma görsel okuryazarlık eğitiminin öğretmen adaylarının problem çözme yaklaşımlarına etkisini betimlemek için yapılmıştır. Çalışmaya Okul Öncesi Eğitimi bölümündeki 89 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersi kapsamında üç haftada toplam 180 dakika görsel okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Öğretmen adaylarına eğitim öncesi ve sonrası Problem Çözme Envanteri (PÇE) uygulanmıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel yöntem birarada kullanılmıştır. Nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile, nicel veriler ise PÇE ile toplanmıştır. Nitel veriler içerik analizi ile, nicel veriler ise t testi ile çözümlenmiştir. Sonuçlara göre, görsel okuryazarlık eğitimi, öğretmen adaylarının özgüvenlerini, görsel farkındalıklarını, görsel iletişim becerilerini artırmıştır. Problem çözme envanterine göre de görsel okuryazarlık eğitimi sonrasında öğretmen adaylarının “kaçıngan”ve “kendine güvenli” alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılık gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study has been conducted in order to describe the effect of visual literacy education on the problem solving approaches of teacher trainees. 89 teacher trainees have participated in the study. Teacher trainees have received a total of 180 minutes visual literacy education in three weeks within the scope of the course of instructional technology and materials design. Problem Solving Inventory (PSI) has been implemented to teacher trainees in pre and post education periods. The qualitative data were collected through a semi-structured interview form and qualitative data were collected through PSI. Qualitative data were content-analyzed and quantitative data were analyzed with t-test. The results suggest that visual literacy education enhanced the self-confidence, visual awareness and visual communication skills of the students. According to problem solving inventory following the visual literacy education, there have been significant differences in the sub-dimensions of “reserved” and “self-confident”

PDF Formatında İndir

Download PDF