image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2020/5
Sayı: 3
Makale Başlık: The Effect of Anger, Gratitude and Psychological Well-Being as Determinants of Forgiveness in Adults
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yetişkinlerin Affediciliğinin Belirleyicisi Olarak Öfke, Şükran ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: The purpose of this study is to examine the contribution of anger, gratitude and psychological well-being in predicting forgiveness. The study group consists of 221 adult (62% female and 38% male). Anger-Anger Style Scale, Gratitude Scale, Psychological Well-Being Scale and Heartland Forgiveness Scale were used as data collection tools. In analyzing the data obtained, Pearson moments correlation analysis and regression analysis were used. Research findings showed that there was a negative relationship between trait anger, anger-in sub-dimensions and forgiveness; there were positive relationships between the anger control sub-dimension, gratitude, psychological well- being and forgiveness. It has been determined that the common effects of these variables explain 42% of the variance of adults for forgiveness. In the light of the findings obtained from the research, suggestions for future research are presented.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı, öfke, şükran, psikolojik iyi oluş değişkenlerinin yetişkinlerin affetme düzeyini ne derece yordadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 138’i (%62) kadın ve 83’ü (%38) erkek olmak üzere toplam 221 yetişkin oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Şükran Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Heartland Affetme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, Pearson momentler çarpımı korelasyonu analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, sürekli öfke ve öfke-içte alt boyutları ile affetme arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler; öfke kontrolü alt boyutu, şükran ve psikolojik iyi oluş ile affetme arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Söz konusu değişkenlerin ortak etkilerinin yetişkinlerin affetme düzeylerine ilişkin varyansının %42’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ileride yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF