image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Bir İmparatorluk Refleksi Olarak, 19. Yüzyılda Eğitsel Etkileşim ve Sonuçları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Educational Interaction in the 19. Cenntury as an Emperorship Reflex
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, 19. Yüzyılda Osmanlı döneminde eğitsel etkileşim ve sonuçlarına ilişkin somut örnekler sunmak amacıyla yapılmıştır. Dönemin özgün kaynakları ve döneme ilişkin ikincil kaynakların kullanımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları eğitsel etkileşiminin tarih boyunca devam ettiğini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, Tarih boyunca benimsedikleri çeşitli dini inanışlar, içinde yaşadıkları geniş coğrafya ve kültürel çevre nedeniyle, Türklerin eğitimine dışarıdan bazı unsurların girmesine yol açtığını göstermiştir. Türklerin, fethettikleri ülkelerde hâkimiyet kurarken, mevcut kültür konusundaki anlayış ve hoşgörüsü bunda etkili olmuştur. Türklerin tarihsel yolculuğu, başlıca üç büyük medeniyet kavşağıyla kesişmiştir. Bu uygarlıklar, İslamiyet’i kabul etmeden önce Uzak Doğu (Çin ve Hint) Uygarlığı, İslamiyet’i kabullerinden sonra Ortadoğu (Arap, Fars ve İslam) Uygarlığı ve son olarak da 19. yüzyılda yakın ilişki kurdukları Batı (Avrupa) Uygarlığıdır. Bu üç büyük uygarlık belirli dönemlerde Türklerin eğitim konusundaki düşüncelerinin ve uygulamalarının değişmesinde etkili olmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This research has been conducted with the aim of providing concrete examples related to educational interaction and its’ conclusions in 19. Century during the Ottoman Period. The original sources of the period and the results of the search using the secondary sources related to the period have revealed that educational interaction has continued throughout the history. Research results has indicated that some of the elements from the outside had diffused the Turkish education because of the adopted various religious beliefs, wide geography and cultural environment in which they had lived throughout the history. While the Turks were dominating over the conquered countries, their understanding and tolerance on the current culture had been influential. Historical journey of the Turks had intersected on three major great civilizations. These civilizations are the Far East (China and India) Civilization before accepting Islam; the Middle East (Arabian, Persian and Islam) Civilization after the acceptance of Islam; and finally Western (Europe) Civilization with which they established a close relationship in the 19th century. These three great civilizations had been effective in changing the Turks’ ideas on education and practices in certain periods.

PDF Formatında İndir

Download PDF