image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: 1998 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı ile 2010 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Comparison of 1998 Citizenship and Human Rights Education Syllabus and 2010 Democracy Education Teaching Program
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada 1998 yılından 2010 yılına kadar okutulan 7 ve 8. sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (VİHE) ders programı ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında uygulamaya giren 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (VDE) ders programlarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda eğitim programlarının temel ögeleri olan hedef-kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci ile değerlendirme boyutları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bu çalışmada, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, 1998 programının bilgi temelli yerel vatandaşlar yetiştirmeyi hedeflerken, 2010 programının ise beceri ve değerleri ön plana alarak aktif, katılımcı bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedeflediği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this dissertation, it is aimed to compare and contrast the 8th class “Citizenship and Human Rights Education” syllabus taught from 1998 until 2010 and 8th class “Citizenship and Democracy Education” which has been carried into practice in 2010-2011 educational year. In this regard, similarities and differences between the key elements of educational programs such as goal-acquisition, content, learning-teaching progress and the assessment dimensions were presented. In this study, as one of the data acquisition methods at qualitative researches, the document review method was utilized. Thus, while the 1998 programme aimed to form nation-wide Turkish citizens, 2010 programme aims to develop a global citizenship identity.

PDF Formatında İndir

Download PDF