image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation the Perceptions of Prospective Teachers on the use of Technology in Mathematics Teaching
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırma, ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımında deneysel olmayan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 313’ ü ilköğretim ve 158’ i ortaöğretim olmak üzere toplam 471 matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak; gereklilik, avantaj ve dezavantaj alt boyutlarından oluşan “matematik öğretiminde teknoloji kullanım algı ölçeği (TKAÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının teknolojinin matematik öğretiminde kullanımına ilişkin genel algılarının, gereklilik ve avantaj alt boyutundaki algılarının olumlu, dezavantaj alt boyutundaki algılarının ise olumsuz olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının teknolojinin matematik öğretiminde kullanımına ilişkin algılarında öğrenim görülen ilköğretim veya ortaöğretim lisans programına göre avantaj alt boyutu ve genel algıları açısından fark olduğu görülmüştür. Ayrıca sınıf düzeyine göre ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının gereklilik ve dezavantaj alt boyutu açısından, ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının ise avantaj alt boyutu ve genel algıları açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Son olarak matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin genel algılarının cinsiyete göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research was conducted to determine the perceptions of prospective elementary mathematics teachers and prospective secondary mathematics teachers on the use of technology in mathematics teaching. Non-experimental survey method, which is among quantitative approaches, was used in the research. The sample of the research was composed of 313 prospective elementary mathematics teachers and 158 prospective secondary mathematics teachers. A “a perception scale for technology use in the teaching of mathematics” which was composed of requirement, advantage and disadvantage sub-dimensions, was used as the data collection tool. As a result of the research, it was determined that the perceptions of prospective teachers on the use of technology in mathematics teaching were positive in the the general perceptions, requirement and advantage sub-dimensions whereas their perceptions on the use of technology in mathematics teaching were negative in the disadvantage sub-dimension. When it was examined whether or not the perceptions of prospective teachers on the use of technology in mathematics teaching differed in terms of elementary undergraduate program or secondary undergraduate program, it was observed that they differed in terms of the advantage sub-dimension and general perceptions. Moreover, according to level of class, it was determined that the perceptions of the prospective elementary mathematics teachers differed in terms of the requirement and disadvantage sub-dimensions whereas the perceptions of the prospective secondary mathematics teachers differed in terms of the advantage sub-dimension and general perceptions. Lastly, it was determined that the general perceptions of the prospective teachers did not differ in terms of gender regarding the use of technology in mathematics teaching.

PDF Formatında İndir

Download PDF