image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determination of Pre-service Teachers’ Attitudes towards Environment and Comparison of These Attitudes in Terms of Some Variables
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı İlköğretim bölümünün farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarını belirlemek ve bazı değişkenlere göre çevreye yönelik tutumlarını karşılaştırılmaktır. Betimsel tarama modeli kullanılan çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilköğretim bölümlerinde öğrenim gören 542 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda bayan öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının çevre ile ilgili haber ve bilgileri merak düzeyi arttıkça çevreye yönelik tutumun olumlu yönde arttığı, boş zamanlarında doğal alanlara çok sık gidenlerin nadir olarak gidenlere göre çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmacılara ve yapılacak olan çalışmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the present study is to determine the attitudes of pre-service teachers from various departments of elementary education program and compare these attitudes in relation to some variables. The present study employing descriptive survey model was carried out with the participation of 542 pre-school teachers attending elementary education departments of Çanakkale Onssekiz Mart University and Abant Baysal İzzet University. The findings of the study revealed that the female pre-service teachers have more positive attitudes towards environment than the male pre-service teachers. Moreover, it was found that with the increasing level of exposure to environment-related news and information and curiosity, the attitudes become more positive, and the pre-service teachers spending more time in nature have more positive attitudes compared to those spending less time. At the end of the study, suggestions were given for further research and researchers.

PDF Formatında İndir

Download PDF