image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Düzenlenmiş İki Faktörlü Öğrenme Yaklaşımları Envanteri’nin (R-2F-LPQ) Geçerliğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Sınanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Examination of Revised Two Factor Learning Process (R-2F-LPQ) Questionnaire with Confirmatory Factor Analysis
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Kember, Biggs ve Leung (2004) tarafından revize edilen ve Çolak ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan öğrenme yaklaşımları envanterinin doğrulayıcı faktör analizinin yapılması ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Konya’da öğrenim gören 930 ortaöğretim öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubunun %55i’ni kız (n=510), %45’ini erkek (n=420) öğrenciler; %42’sini (n=387) 9. sınıf, %26’sını (n=246) 10. sınıf, %19’unu (n=180) 11. sınıf ve %13’ünü (n=117) 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonunda, envanterin iki boyutlu ve iki boyutlu hiyerarşik yapılarının istenen düzeyde uyum değerlerine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan güvenirlik katsayılarının ise beklenen düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, öğrenme yaklaşımları envanterinin ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to perform confirmatory factor analysis for the learning process questionnaire, which was developed by, Biggs (1987), revised by Kember, Biggs and Leung (2004) and adapted to Turkish by Çolak and Fer (2007), and determine its reliability. In this framework, 930 secondary education students were included in the study. As a result of the confirmatory factor analysis, it was concluded that the two-dimensional structure and two-dimensional hierarchical structure of the questionnaire possessed the required level of fit values. Moreover, it was seen that the reliability coefficients calculated for the dimensions of the scale were at the expected level. The findings that were obtained indicated that the learning process questionnaire could be used in the determination of secondary education students’ learning approaches

PDF Formatında İndir

Download PDF