image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adayları Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Self-efficacy for Learning Form (SELF) for Pre-service Teachers: The Study of Reliability and Validity
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, cronbach alfa katsayısı, madde-toplam korelasyonu ve %27’lik alt ve üst grupların madde puanlarındaki farklara ilişkin t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 409 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve modelin iyi uyum gösterdiği ortaya konmuştur. Ölçeğin tek faktörlü yapısı için iç tutarlık katsayısı .85 olarak bulunmuş ve madde-toplam korelasyonu .30 ile .63 arasında değişmektedir. T-testi sonuçlarına göre ise, alt-üst %27’lik gruplar arasındaki madde ortalamalarına ilişkin t değerleri anlamlıdır. Bütün bu bulgular, Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği’nin (SELF) geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bir takım kanıtlar ortaya koymaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This study investigated the validity and reliability of the Turkish version of the Self-efficacy for Learning Form (SELF). In order to examine the validity and reliability properties of the scale, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, cronbach’s alpha correlation coefficients, corrected item-total correlations and t-tests between items’ means of upper 27%-lover 27% points were used. The sample of the study consisted of 409 prospective teachers. The results of exploratory and confirmatory factor analyses demonstrated that this scale yielded a unitary factor structure as original form and the model was well fit. The internal consistency of the entire inventory was .85. The item-total correlations ranged from .30 to .63. According to t-test results, differences between each item’s means of upper 27 % and lower 27 % points were significant. Findings provided some evidence for the validity and reliability of the SELF scores.

PDF Formatında İndir

Download PDF