image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Monitoring the Skills of Teachers' Vocational Development by Themselves; Fatih Project Sample
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Ankette öğretmenlerden “Fatih Projesi” hakkında sahip oldukları bilgiler, görüşleri, beklentileri, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve öneriler alınmıştır. Edirne, Bartın, İstanbul illerinde görev yapan 184 öğretmen ile yapılan anket çalışması için yaklaşık 300 anket formu dağıtılmıştır. Ancak bazı öğretmenler proje hakkında bilgi sahibi olmadıkları için anketi doldurmamışlardır. Elde edilen verilere bakıldığında öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmediği; proje hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin ise yanlış bilgiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan diğer veri ise birçok soruda öğretmenlerin cevaplarının soru ile ilgisiz olduğudur. Çalışmadaki öğretmenlerin çoğunluğunun gelişmeleri takip etmede TV haberlerini kullandığı ve bu haberlere tamamıyla inanıp detaylı bilgi almadıkları ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin yarısının 26-35 yaş aralığında olmasının yanında projenin sadece sınıflardaki akıllı tahta ve öğrencilere verilecek tablet bilgisayarlardan ibaret olduğu araştırmanın diğer ilgi çeken bulgularındandır.
Alternatif Dilde Özet: This study which aimed to determine the status of teachers to follow the developments related to their profession. The research was done with the primary school teachers. In order to collect data questionnaire was prepared. In the survey teachers were asked to their information, opinions, expectations, and suggestions problems about “Fatih Project”. The survey was distributed to nearly 300 teachers who served in the provinces of Istanbul, Edirne and Bartin. 184 teachers answered the survey. However some teachers who don’t have information about the project did not answer the survey’s questions. In conclusion; the vast majority of teachers did not follow the developments related to the profession was found. They have false information about the project. The other thing which the answers were irrelevant about project was interesting. Most of the teachers in the study follow developments from the TV. Half of the teachers in the study are 26-35 age range. They stated that this project was consists only smart boards and tablet computer.

PDF Formatında İndir

Download PDF