image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Prospective Teachers’ Opinions About Micro-Teaching Applications on Primary Reading and Writing Course
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ilk okuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Adıyaman Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında ilk okuma ve yazma öğretimi dersini alan 126 öğrenci arasından ölçüt örneklem yöntemi ile seçilen 23 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerinin toplanmasında mikro öğretim uygulamaları başlamadan önce öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersinden beklentilerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla açık uçlu anket kullanılmıştır. Mikro öğretim uygulaması gerçekleştiren öğretmen adaylarının bu uygulamaların ilk okuma yazma öğretimi dersinden beklentilerini karşılama durumuna ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla da uygulama sonucunda yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda mikro öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersinden beklentilerini karşıladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları mikro öğretim uygulamasının özgüven kazanma, farklı yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi edinme, öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri edinme açısından önemli katkıları olduğunu düşünmektedirler.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to investigate the primary school prospective teachers’ opinions about level of their expectations related to reading and writing course to be met after their teaching practices utilizing micro-teaching applications. The participants of this study were 23 Primary School Education prospective teachers selected among 126 Primary School Education prospective teachers who enrolled to Reading and Writing Course on fall semester in 2010-2011. The data were collected by using an open ended questionnaire to identify the prospective teachers’ expectations about reading-writing instruction course before micro teaching practices. Then, the semi-structured interviews with 23 volunteer prospective teachers who taught in-class in line with micro-teaching instruction wereconducted to determine their opinions about level of their expectations related to reading and writing course to be met after their teaching practices. The data were analyzed through descriptive analysis technique. As a result of the study, it was concluded that micro teaching applications met the prospective teachers’ expectations from Primary Reading and Writing Course. Moreover, according to the study results, they think that micro teaching practices contributed to their gaining confidence, learning a variety of teaching methods and techniques, gaining skills and knowledge about teaching profession.

PDF Formatında İndir

Download PDF