image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işıkla İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Kavram Karikatürlerinin ve Açık Uçlu Soruların Etkililiklerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Comparison of Effectiveness of Concept Cartoons and Open-ended Questions to Determine the Misconceptions of Pre-service Science Teacher about Light
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Bu çalıĢma; fen bilgisi öğretmen adaylarının "IĢık" konusuyla ilgili alternatif düĢüncelerinin belirlenmesinde kavram karikatürleri ve açık uçlu soruların etkililiğinin karĢılaĢtırılması için yapılan nitel bir çalıĢmadır. AraĢtırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören toplam 212 öğretmen adayı oluĢturmuĢtur. Öğretmen adaylarının alternatif düĢünceleri kavram karikatürleri ve açık uçlu sorular kullanılarak araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada, öğretmen adaylarının sahip oldukları alternatif düĢünceleri tespit etmek için açık uçlu ve kavram karikatürü sorularından oluĢmuĢ iki test kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın veri analizi içerik analiziyle yapılmıĢtır. AraĢtırmada öğretmen adaylarının beyaz kedinin karanlıkta görülebileceği, yıldızlar sadece ay ıĢığını yansıttıkları için gün ıĢığında gözükmeyeceği gibi bazı alternatif düĢüncelere sahip oldukları ve bu alternatif düĢüncelerin belirlenmesinde kavram karikatürlerinin en az açık uçlu sorular kadar etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Alternatif Dilde Özet: This study is a qualitative study carried out to compare the effectiveness of concept cartoons and open-ended questions to determine the alternative ideas of pre-service science teachers about “light”. The participants of the study, which was conducted in Ataturk university Education Faculty, were 212 pre-service science teachers who are in the 1st , 2nd , and 3rd grades. The alternative ideas of pre-service science teachers were investigated by using concept cartoons and open-ended questions. Two tests made of concept cartoons and open-ended questions were used to determine the alternative ideas of the pre-service science teachers in the study. The data of the study was analysed using content analysis. It was found that the pre-service science teachers possessed some alternative concepts such as white cat could be seen in darkness and stars can not be seen in daylight because they only reflect moon light and while determining these alternative ideas, concepts cartoons were as effective as open-ended questions. It was found that pre-service science teachers had some alternative ideas and concept cartoons were as suitable as the open-ended questions to determine these alternative ideas. Preservice science teachers have ideas white cat can be seen in the dark, the stars can’t be seen only in the light of the day to reflect the moonlight.

PDF Formatında İndir

Download PDF