image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Davranışların Bilişsel Süreçler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study of the Target Behaviors in the Math Curriculum for Sixth to Eighth Grades in Reference to Cognitive Processes
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Matematik 6-8. Sınıf Öğretim Programında hedeflenen 231 davranışın güncellenmiş Bloom Sınıflamasının bilişsel süreç boyutunda yer alan altı kategori açısından dağılımını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda alan uzmanlarının katkısıyla kodlama ve analizlerin nasıl yapılacağına dair ölçütler belirlenmiş, daha sonra hedeflenen davranışlar, programda yer alan etkinlikler göz önünde bulundurularak iki puanlayıcı tarafından, birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Araştırmada elde edilen betimsel sonuçlara göre değerlendirme ve yaratma basamağında çok az davranış olup, genelde davranışların anlama ve uygulama basamağında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı istatistiksel analizler ise bilişsel öğrenme düzeyleri açısından öğrenme alanları ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu duruma göre üst düzey bilişsel öğrenmeleri içeren davranışların daha çok 6. Sınıf düzeyinde, ayrıca ölçme ve olasılık-istatistik öğrenme alanların da yoğunlaştığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to identify the distribution of the 231 target behaviors in the Math Curriculum for Sixth to Eighth Grades in reference to the six categories included in the cognitive process dimension of the Revised Bloom‟s Taxonomy. In accordance with the purpose, the criteria for coding and analyzing were specified with contributions from certain professionals. Next, the behaviors were independently coded by two graders with a consideration into the activities included in the curriculum. The descriptive findings suggest that there were few behaviors in the categories “evaluating” and “creating” and most of the behaviors fell into the categories “understanding” and “applying”. In addition, the comparative statistical analyses reported significant differences in terms of cognitive learning level depending on learning domains and grades. Specifically, the behaviors involving higher-level cognitive learning were mainly found in the sixth grade and in the learning domains “measurement” and “probability-statistics”.

PDF Formatında İndir

Download PDF