image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Critical Thinking Tendencies of Music Teacher Candidates
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve alt boyutlarındaki eğilim düzeylerinin belirlenmesi, eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve eleştirel düşünme eğiliminin cinsiyet, sınıf ve mezun olunan okul türü açısından fark yaratıp yaratmadığının saptanması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 274 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının genel eleştirel düşünme ve alt boyutlarında orta düzeyde bir eğilime sahip oldukları, eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutları arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı, genel lise mezunu olan öğretmen adaylarının, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, determining critical thinking and education levels, which are in sub-dimensions, of music teacher candidates, determining critical thinking tendency and the relations between sub dimensions and detecting if or if not critical thinking tendency creates a difference in terms of gender, class and what type of school they graduated from are aimed. Work group composes of 274 students being educated in the Departments of Music Education GSEB of Education Faculty of Bolu Abant İzzet Baysal University, Necatibey Education Faculty of Balıkesir University and Education Faculty of Çanakkkale Onsekiz Mart University. The data of the study was accumulated by the California Critical Thinking Tendency Scale. In the wake of the study, it was found that music teacher candidates have a medium-level tendency in general critical thinking and its sub-dimensions and that there are high-level significant relations in a positive way between critical thinking tendency and its sub-dimensions. Critical thinking tendencies of music teacher candidates not being differentiated according to the gender and class variable, teacher candidates graduated from general high school having a higher critical thinking tendency than the ones graduated from Anatolian Fine Arts High School were determined.

PDF Formatında İndir

Download PDF