image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan “Millî Kültür” Temasındaki Metinlerin Nicelik ve Türkçe Programına Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Evaluation of Texts In “National Culture” Theme That Placed in Secondary Part of Primary School 7th Grade Turkish Textbooks
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler Türkçe öğretimi için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, farklı yayınevlerine ait 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan “Millî Kültür” temasındaki metinleri değerlendirmektir. Bu amaçla 2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan Türkçe ders kitaplarındaki okuma ve dinleme metinlerinde bulunması gereken özelliklerinden yola çıkarak dört farklı yayınevine ait (MEB, Koza, Pasifik, Özgün) 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler incelenmiştir. Çalışma betimsel olup, ilköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında “Millî Kültür” temasında yer alan metinlerin incelenip değerlendirilmesinde doküman analizi yapılmıştır. Metinler dört ana başlık altında nicelik, alt temaların ana temaya uyumu ve tür bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak serbest okuma metinleri araştırma kapsamı dışında tutulmuştur
Alternatif Dilde Özet: The text that place in Turkish lesson books have an important place for teaching Turkish. The aim of study is evaluate the texts of “National Culture” subject in 7th grade Turkish textbooks, which are belonging to different publishers. For this purpose, by beginning from the features that are supposed to be in reading and listening texts of Turkish lesson books, which are in 2006 Primary Turkish Lesson Teaching Program, the texts of 7th grade Turkish textbooks of four different publishers, have been analyzed. The study is descriptive document analyze has been done in evaluating and studying of the texts that are in National Culture theme of Primary School 7th grade Turkish Textbooks. The texts have been evaluated under four main titles; quantity, the harmony of sub-themes with main themes. But free reading texts were not assessed.

PDF Formatında İndir

Download PDF