image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/21
Sayı: 2
Makale Başlık: Özel Yetenekli Öğrencilerin Algıları Üzerinden Okul ve Bilim ve Sanat Merkezi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The School and Science and Art Center from the Perceptions of Gifted Students
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları farklı ortamlar hakkındaki algıları, onlar için doğru öğrenme ortamları oluşturma açısından önemlidir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin okul ve Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) hakkındaki algılarını metafor yoluyla saptamaktır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden fenomenolojik model kullanılmıştır. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde özel yetenekli olduğu belirlenen ve Siirt ili Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıtlı 63 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin “Okul” ve “BİLSEM” kavramları hakkındaki algılarını ortaya çıkarmak için, “Okul……” gibidir, çünkü ………. ” ve “BİLSEM……… gibidir… çünkü ……. ” ifadelerinin yer aldığı bir form öğrencilere dağıtılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Özel yetenekli öğrenciler “Okul” kavramıyla ilgili 30 farklı metafor ve “BİLSEM” kavramıyla ilgili 31 farklı metafor üretmiştir. “Okul” ve “BİLSEM” kavramlarına ilişkin; ikinci evim, eğitim yuvası, eğlence merkezi, faydalı kitap gibi benzer metaforlar kullanılmıştır. Ancak öğrencilerin algılarına göre okuldaki ve BİLSEM’deki ortamlarının tam anlamıyla bir bütünlük oluşturmadığı yani okulun olumlu metaforların yanında olumsuz metaforla da anıldığı, BİLSEM’in ise tamamen olumlu metaforlarla öne çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The perceptions of gifted students about different environments in which they receive education are important for creating the right learning environments for them. Thus, the aim of this study is to map the perceptions of gifted students about school and Science and Art Center (SAC) through metaphors. One of the qualitative research models called the phenomenological model was used in the study. This research was carried out with 63 students who were identified as gifted and enrolled in the Science and Art Center in Siirt province during the spring semester of the 2017-2018 academic year. In order to elicit students’ perceptions about concepts of “School” and “SAC”, a form with the statements “School is like………., because……….” and “SAC is like………., because……….” was given to the students. Content analysis was used to analyze the data. Findings revealed that gifted students produced 30 different metaphors related to the concept of “school” and 31 different metaphors related to “SAC” concept. Similar metaphors in relation to the “School” and “SAC” concepts were observed to have been used such as second home, home of education, entertainment center and useful book. However, it was determined that the environment in school and SAC didn’t form completeness, that’s to say, the school was expressed with both negative and positive metaphors while SAC was totally mentioned with positive metaphors.

PDF Formatında İndir

Download PDF