image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2020/5
Sayı: 1
Makale Başlık: The Religious and Spiritual Dimensions of Bowen Family Therapy
Makale Alternatif Dilde Başlık: Bowen Aile Terapisi’nin Dini ve Manevi Boyutu
Makale Eklenme Tarihi: 24.5.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The topic of spirituality stands out in recent years as being heavily addressed in the field of psychological counseling and guidance. A similar picture also stands out when looked at from the angle of family therapies. When looking at studies made in the field of family therapy, studies addressing the aspect of family spirituality are seen to continue increasing. Bowen’s Family Systems Theory is one of these approaches. Bowen Family Theory handles the family as a system and attempts to solve the individuals’ problems by considering the environment within which they are found. The individual’s surroundings contain many situations, from family to culture, siblings to religious beliefs, from traditions to customs, and from relationships to spirituality. According to Bowen, spirituality is the reflection of the topic of God in relationships, and located foremost within the theory, a spiritual aspect is found in all important concepts, including ego differentiation and triangulations. Encountering religious and spiritual elements is possible in many of the concepts of Bowen Family Systems. This study handles the perspective of spirituality in the Bowen Family Systems Theory as one of the theories of family systems and the place of spirituality within Bowen Family Systems. In this context, first the Bowen Family Systems Theory is briefly introduced, then the study attempts to explain the spiritual dimension of the theory in light of some of its basic concepts. In addition, the Bowen approach is addressed from the Islamic perspective, and a case sample has been presented related to the intervention methods that can be used in this situation.
Alternatif Dilde Özet: Son yıllarda maneviyat konusunun psikolojik danışma ve rehberlik alanında yoğun bir şekilde ele alındığı göze çarpmaktadır. Aile terapileri açısından bakıldığında da benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Aile terapisi alanında yapılan çalışmalara bakıldığında ailenin manevi yönünü ele alan çalışmaların artarak devam ettiği görülmektedir. Bowen Aile Sistemleri Teorisi bu yaklaşımlardan biridir. Bowen Aile Teorisi aileyi bir sistem olarak ele alır ve bireyin problemlerini içinde bulunduğu çevreyi göz önüne alarak çözümlemeye çalışır. Bireyin bu çevresi aileden, kültüre, kardeşlerden dini inançlara, gelenek göreneklere, ilişkilerden maneviyata kadar birçok durumu içinde barındırır. Bowen’a göre maneviyat Tanrı konusunun ilişkilerdeki yansımasıdır ve teori içinde yer alan başta benlik farklılaşması ve üçgenlemeler olmak üzere tüm önemli kavramlarda manevi bir yön bulunmaktadır. Bowen Aile Sistemlerinin birçok kavramında dini ve manevi ögelere rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Aile sistemleri kuramlarından biri olan Bowen Aile Sistemleri Teorisi’nin maneviyata bakış açısı ve maneviyatın Bowen Aile Sistemlerindeki yeri ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle Bowen Aile Sistemleri Teorisi kısaca tanıtılmış, ardından kuramın temel kavramları doğrultusunda teorisinin manevi boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Bowen yaklaşımı İslami açıdan ele alınmış ve bu durumda kullanılabilecek müdahale yöntemleri ile ilgili de bir vaka örneği sunulmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF