image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Adaptation of The Early Childhood Curricular Beliefs Inventory into Turkish: Validity and Reliability Study
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler (The Early Childhood Curricular Beliefs Inventory ECCBI) Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, okul öncesi eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının erken çocukluk yaklaşımları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanan ölçekte, uzman görüşleri doğrultusunda “Davranışçı yaklaşım” olarak adlandırılan alt boyut yer almamış, 72 maddelik ölçeğin 54 maddesi yani üç boyutu yer almıştır. Türkçe form eşdeğerlik sınamasının ardından geçerlik, güvenirlik çalışması için 30 okul öncesi öğretmeni ve 200 okul öncesi öğretmen adayı olmak üzere toplam 230 kişiye uygulanmıştır. Türkçe ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirliğin belirlenmesi için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı, Sperman-Brown formülü ve Guttmann split-half güvenirlik formülü kullanılmış ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu incelenmiştir. Sonuçlar, erken çocukluk eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının erken çocukluk yaklaşımları ile ilgili görüşlerini belirlemek için uygun bir değerlendirme aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to adapt The Early Childhood Curricular Beliefs Inventory (ECCBI) questionnaire into Turkish. The ECCBI is a tool designed for exploring curricular beliefs of pre-service teachers in the area of early childhood education. A subscale named “behavioural approach” is not in the Turkish adaptation of the scale according to expert opinions, three subtests meaning 54 items out of 72 items have been included in the adapted version of scale. After the equivalence test of Turkish form, instrument has been applied to 30 preschool teachers and 200 preservice preschool teachers and total 230 person. In order to test construct validity of Turkish instrument, confirmatory and exploratory factor analysis have been applied; to identify reliability, Cronbach Alpha reliability coefficient, Sperman-Brown formula and Guttmann split-half reliability formula have been employed and corrected item-total correlation has been examined. Results show that this scale is a suitable assessment tool for the pre-service teachers to determine their related beliefs about early childhood approaches.

PDF Formatında İndir

Download PDF