image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining Prospective Teachers’ Attitudes towards Educational Research according to Several Variables
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarını belirlemek ve tutumlarının cinsiyete, öğrenim görülen bölüme, bilimsel araştırma teknikleri dersi başarı düzeyine, ölçme değerlendirme dersi başarı düzeyine ve bilimsel araştırma deneyimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırmada var olan durumu betimlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2011-2012 öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta öğrenimini sürdüren 254 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Araştırmada cinsiyetin, öğrenim görülen bölümün, ölçme değerlendirme dersi ve bilimsel araştırma teknikleri dersi başarı düzeyinin ve bilimsel araştırma deneyiminin öğretmen adaylarının tutum puanlarında farklılaşmaya yol açmayan değişkenler olduğu sonucu elde edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the prospective teachers’ attitudes towards educational research and to state whether their attitudes differentiate according to gender, department being educated, scientific research experience, success level in the courses such as measurement and evaluation, scientific research techniques. In the research survey model is used to indicate the current situation. The research sample is composed of 254 forth grade prospective teachers being educated at the Educational Faculty of Mersin University. “An Attitude Scale towards Educational Research” developed by the researchers is used to determine the prospective teachers’ attitudes towards educational research. The findings indicate the prospective teachers have positive attitudes towards educational research. That gender, department, scientific research experience, success level in the courses of measurement and evaluation, and scientific research techniquesaren’t variables leading to change in the prospective teachers’ attitudes towards educational research is obtained in the research.

PDF Formatında İndir

Download PDF